Проект BG161PO003-1.1.05 -0215-C0001 “Интернет базирана безжична модулна система за наблюдение параметрите на околната среда”

Бенефициент ТИКОМИ БЪЛГАРИЯ ООД, се изпълнява с финансовата подкрепа на оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България.